Activities of Road and Highway Engineering Department

نظارت بر پروژه های راهسازی

مدیر طرح پروژه های راهسازی

مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه راهسازی

تهیه اسناد و برگزاری مناقصات داخلی و بین الملل

مطالعات امکانسجی، فاز یک و دو احداث آزادراه و راه های برون شهری

تهیه و تدوین ضـوابـط و آیـیـن نامه طـرح هندســـی و روســـازی راه

توانمندی‌های دپارتمان حمل و نقل ریلی
توانمندی‌های دپارتمان راهسازی