توانمندی‌های دپارتمان مهندسی ترافیک و ایمنی

مطالعات ساماندهی ترافیک

مطالعات ساماندهی پارکینگ ها

مطالعات ایمنی انواع راه ها

  مطالعات ممیزی و بازدید و بازرسی ایمنی راه ها

ساماندهی تردد عابر پیاده

تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه های ترافیکی

مطالعات خیابان کامل

مطالعات عارضه سنجی انواع ساختمان ها و کاربری ها