تست معرفی مدیران

سامان مشاق‌زاده فرد

مدیر عامل

کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه صنعتی شریف

سید محمد صفویان

رئیس هیات مدیره و سهام دار

کارشناسی ارشد مهندسی سازه – California State University, Northridge
کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست – California State University, Fullerton

مهدی باوقار زعیمی

نایب رییس هیات مدیره

دکتری برنامه‌ریزی حمل و نقل – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی