تست کارکنان کلیدی

امیر رضا مهدوی

مدیر فنی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه تربیت مدرس

علی طاهریان

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: مهندسی عمران – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه تربیت مدرس

امیر تقی خانی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد راه و ترابری از دانشگاه صنعتی شریف

علی اکرمی فرد

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد حمل و نقل از دانشگاه تهران

حمید اردستانی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: دانشجوی دکترای حمل و نقل داشنگاه تهران

نیما نظافت

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه شریف

مهدی ابراهیم زاده

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: دانشجوی دکتری راه و ترابری از دانشگاه علم و صنعت

ساسان صالحی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه آزاد تهران جنوب، کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد تهران جنوب، کارشناسی مهندسی کامپیوتر از داشنگاه شهید بهشتی

مرتضی ترمه بافت

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه علوم و تحقیقات

لیلا محمدی منش

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه علوم و تحقیقات
دانشگاه: علم و صنعت ایران

سپیده نیازی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سهراب نیازی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه امیرکبیر

مهدی نادری

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

نیلوفر مشایخی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(IT)

مریم هجرانی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مصطفی احمدی ازغندی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه تربیت مدرس

آرش یحیی پور

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه صنعتی شریف

پدرام فریدزاد

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه تربیت مدرس

مهدی خیرخواه

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد راه و ترابری از داشنگاه صنعتی امیرکبیر

طناز علایی تبار

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت

کوثر نوفلی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت

مهرنوش طاهرخانی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

فرانک ابراهیم زاده

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری

هنا افرند

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری

مرتضی رضایی زاده هرزوی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد راه و ترابری

مهشاد نورالسنا

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد زلزله

مهسا رفیع زاده

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی عمران

سید والا وحیدی مطلق

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری

طاهره کاویانی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد سازه

نیکا رحمانی

زمان کاری: تمام وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری

پیمان نوربخش

زمان کاری: پاره وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل

سید امیر طاهری ریابی

زمان کاری: پاره وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی طبری

حسین مهرادمجد

زمان کاری: پاره وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه علوم و تحقیقات

محبوبه زهری

زمان کاری: پاره وقت
مدرک/مدارک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدریت ساخت