توانمندی‌های دپارتمان حمل و نقل ریلی

مطالعات امکان سنجی احداث قطار شهری

مطالعات طراحی سیستم های قطار شهری

نظارت و مدیریت طرح قطارهای درون شهری

مطالعات فاز یک و دو راه آهن برون شهری

مطالعات طراحی سیستم‌های قطار برون شهری

نظارت و مدیریت طرح راه‌آهن برون شهری

امکان سنجی احداث قطار شهری

مطالعات فنی و اقتصادی احداث قطارهای درون شهری و برون شهری