توانمندی‌های دپارتمان برنامه ریزی حمل و نقل

مطالعات طرح جامع حمل و نقل بار و کالا شهری

مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهری

مطالعات حمل ونقل همگانی یکپارچه

مطالعات توسعه مبتنی بر حمل و نقل

مطالعات طرح جامع شهر هوشمند

مطالعات مدیریت تقاضای سفر

مطالعات طرح جامع حمل و نقل پاک (پیاده، دوچرخه و…)

Activities of Transportation Planning Department
Activities of Traffic and Safety Engineering Department