توانمندی‌های دپارتمان فناوری اطلاعات و دانش بنیان

حمایت از انواع طرح های خلاقانه و فناورانه

در زمینه های حمل ونقل و ترافیک و علوم داده (Science Data)

طراحی و پشتیبانی داشبوردهای مدیریتی

جهت تحلیل و بررسی انواع سامانه های اطلاعاتی

طراحی و پشتیابی

انواع نرم افزارهای خدمت رسان

Activities of Information Technology Engineering Department