فارسی

توانمندی‌های دپارتمان مهندسی ترافیک و ایمنی

مطالعات ساماندهی ترافیکمطالعات ساماندهی پارکینگ هامطالعات ایمنی انواع راه ها  مطالعات ممیزی و بازدید و بازرسی ایمنی راه ها ساماندهی تردد عابر پیادهتهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه های…

توانمندی‌های دپارتمان حمل و نقل ریلی

مطالعات امکان سنجی احداث قطار شهریمطالعات طراحی سیستم های قطار شهری مطالعات فنی و اقتصادی احداث راه آهن برون شهریمطالعات فاز یک و دو راه آهن برون شهری امکان سنجی…

توانمندی‌های دپارتمان راهسازی

نظارت بر پروژه های راهسازیمدیر طرح پروژه های راهسازی مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه راهسازی تهیه اسناد و برگزاری مناقصات داخلی و بین المللمطالعات امکانسنجی، فاز یک و دو…