گزارش‌های امکان‌سنجی کریدور ریلی غرب استان تهران

برای دانلود بر روی عنوان گزارش ها کلیک نمایید:

گزارش فصل یک بررسی اطلاعات موجود و فرادست:

۱۴۰۲۰۴۲۶-Andishkar-DL001-00

گزارش فصل دوم آماربرداری تکمیلی:

۱۴۰۲۰۵-Andishkar-DL002-00

گزارش فصل سوم ارزیابی و به روزرسانی مدل حمل و نقل همگانی:

۱۴۰۲۰۶ – Andiskar – DL003-00

گزارش فصل چهارم  طراحی گزینه های سامانه حمل و نقل همگانی یکپارچه:

۱۴۰۲۰۶- Andiskar -DL004-00

گزارش پنجم معرفی و ارزیابی گزینه های پیشنهادی:

۱۴۰۲۰۶- Andiskar -DL005-00