توانمندی‌های دپارتمان راهسازی

نظارت بر پروژه های راهسازی

مدیر طرح پروژه های راهسازی

مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه راهسازی

تهیه اسناد و برگزاری مناقصات داخلی و بین الملل

مطالعات امکانسنجی، فاز یک و دو احداث آزادراه و راه های برون شهری

تهیه و تدوین ضـوابـط و آیـیـن نامه طـرح هندســـی و روســـازی راه

Activities of Road and Highway Engineering Department
Activities of Structural And Architectural Engineering Department