انگلیسی

Activities of Transportation Planning Department

Transportation Master Plan StudiesGoods Transit Master Plan StudiesTravel Demand Management (TDM) StudiesGreen Transit StudiesTransit Oriented Management (TOD) StudiesIntegrated Urban and Suburban Transit StudiesSmart Cities Master Plan Studies

Activities of Traffic and Safety Engineering Department

Traffic Management and Organization StudiesParking Management and Organization StudiesRoad Safety StudiesOrganization of Pedestrian Traffic StudiesPreparation Of Traffic RegulationsComplete Street StudiesTraffic of Land Use Impact Studies

Activities of Urban and Suburban Rail Transit Engineering Department

مطالعات امکان سنجی احداث قطار شهریمطالعات طراحی سیستم های قطار شهری مطالعات فنی و اقتصادی احداث راه آهن برون شهریمطالعات فاز یک و دو راه آهن برون شهری امکان سنجی…

Activities of Road and Highway Engineering Department

نظارت بر پروژه های راهسازیمدیر طرح پروژه های راهسازی مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه راهسازی تهیه اسناد و برگزاری مناقصات داخلی و بین المللمطالعات امکانسجی، فاز یک و دو…